Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

  Από 19 Ιουλίου έως 03 Αυγούστου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις επιδοτούμενες θέσεις νηπίων και παιδιών στους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ.

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr) με τη χρήση των κωδικών Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φέτος απαιτείται η υποβολή μόνο της αίτησης, ενώ όλα τα άλλα δικαιολογητικά θα αντλούνται ηλεκτρονικά από την ΕΕΤΑΑ μέσω ενός διασυνδεδεμένου πληροφοριακού συστήματος. Κάθε ενδιαφερόμενη/νος μπορεί να υποβάλει μια μόνο αίτηση, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και απαρτίζεται από:

  - Ένα υποχρεωτικό σκέλος, όπου δηλώνονται τα απαιτούμενα για τη μοριοδότησή τους στοιχεία και

  - Ένα προαιρετικό σκέλος, όπου μπορεί να επιλεγεί  συγκεκριμένη δομή.

   

  Δικαιούχοι

  1. Ωφελούμενοι είναι:

  – Μητέρες βρεφών και νηπίων

  – Μητέρες νηπίων με Αναπηρία.

  – Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών.

  – Άτομα τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.

  – Άτομα τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων.

   

  2. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  α) Για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα- εκκαθαριστικό 2020) και η κατάσταση απασχόλησης.

  β) Για τη Δράση «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας» οι υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού), μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες λόγω εισοδήματος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής  στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα- εκκαθαριστικό 2020) και η κατάσταση απασχόλησης.

  γ) Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης οι συνταξιούχοι.

   

  3. Στην περίπτωση κατά την οποία

  α) ο/η αιτών/ούσα επιθυμεί το τέκνο του/της, που πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, να τοποθετηθεί σε δομή Βρεφικού ή Παιδικού Σταθμού (Α1 ή Α2, άρθρο 5 της παρούσας), ισχύουν τα ίδια κριτήρια συμμετοχής της αντίστοιχης κατηγορίας – θέσης Α1 ή Α2, όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση και το οικογενειακό εισόδημα και απαιτείται, αφενός η προσκόμιση έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα, περί αποδοχής του παιδιού και αφετέρου η γνωμάτευση ιατρού, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή και παιδικού σταθμού.

  β) οι αιτούσες που υποβάλλουν για τέκνο/ανάδοχο τέκνο/άτομο με αναπηρία για τις

  κατηγορίες θέσης Β3 και Δ, εξαιρούνται των προϋποθέσεων συμμετοχής: ύψος

  οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση.

  γ) οι αιτούσες άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, εξαιρούνται μόνο ως

  προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

  δ) κατ’ εξαίρεση, οι αιτούσες που υποβάλλουν για τέκνο/ανάδοχο τέκνο με αναπηρία αλλά

  επιθυμούν το τέκνο τους να τοποθετηθεί σε δομή Α2 ή Γ, δεν εξαιρούνται των

  προϋποθέσεων συμμετοχής. Θα πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία δομής που επιθυμούν

  ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και όπως περιγράφεται στο Άρθρο 3 της παρούσας, καθώς

  και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

   

  4. Για όλες τις αιτούσες απαιτούνται:

  α) Κωδικοί taxisnet

  β) Τα ΑΜΚΑ της οικογενείας

  γ) Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα αιτούσας και

  ετέρου μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν

  φορολογική δήλωση, που αποκτήθηκαν από 1/1/2020 - 31/12/2020)

  δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο που

  να έχει εκδοθεί μετά την 31/12/2020

  ε) Δικαιολογητικά απασχόλησης /ανεργίας

  στ) Δικαιολογητικά αναπηρίας

   

  Βοήθεια στην υποβολή αιτήσεων στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

  Μακεδονικού Αγώνα & Καραϊσκάκη 1ος όροφος

  τηλ. 2310 690712, 2310 694566